rhy.fi
METSÄSTÄJÄTUTKINNOT

Turun Seudun Riistanhoitoyhdistyksen järjestämät

Metsästäjä-tutkintotilaisuudet Riistalolla Kaarinassa 2017:

Karttalinkki    (Huom! Navigaattorilla osoite Paraistentie 53! )

Tiedustelut ja ilmoittautumiset ( nimi, osoite, puhelinnumero ja äspostiosoite) toiminnanohjaajalle sähköpostilla tai puhelimella:      

Lasse Heimo,       turku@rhy.riista.fi  ,    0290 300 190

    

sunnuntai  29.1 2017 klo 18:00
sunnuntai  12.2.2017 klo 18:00
sunnuntai  12.3.2017 klo 18:00
sunnuntai    9.4.2017 klo 18:00
sunnuntai   7.5. 2017 klo 18:00
sunnuntai  13.8.2017 klo 18:00
sunnuntai  10.9.2017 klo 18:00
sunnuntai  8.10.2017 klo 18:00
sunnuntai  5.11.2017 klo 18:00
sunnuntai  3.12.2017 klo 18:00

Tutkintotilaisuus alkaa klo 18:00.

Tutkintomaksu € 20,- maksetaan paikan päällä joko käteisellä tai maksukortilla.

Ennakkoilmoittautuminen suotavaa, ei pakollinen.

                                                                                              

TERVETULOA !
 

 Metsästäjätutkinnon suorittamisvelvollisuus

Riistanhoitomaksun suorittamisvelvollisuudesta on säädetty laissa riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta (616/93). Samassa laissa on säädetty, että ennen kuin henkilö voi maksaa
riistanhoitomaksun,hänen on suoritettava metsästäjätutkinto:
1 § Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/93) 28 §:ssä tarkoitettuna
metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Henkilö,
joka toimii metsästäjän apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen metsästyksessä ajomiehenä taikka
vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, ei ole velvollinen suorittamaan riistanhoitomaksua.
Maksun suorittaneelle annetaan metsästyskortti. Riistanhoitoyhdistys antaa metsästyskortista
pyynnöstä maksajalle jäljennöksen.
Riistanhoitomaksun vahvistaa valtioneuvosto, ja maksu on enintään 50 euroa metsästysvuodelta.

2 § Ennen riistanhoitomaksun suorittamista on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä
metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tuntemus suorittamalla metsästäjätutkinto
riistanhoitoyhdistyksen tai riistanhoitopiirin asettamalle tutkijalle. Tutkijan päätökseen tyytymätön
voi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan saattaa asian tutkijan asettaneen
riistanhoitoyhdistyksen tai riistanhoitopiirin ratkaistavaksi. Tarkemmat määräykset tutkinnosta
antaa maa- ja metsätalousministeriö.
Mitä 1 momentissa on sanottu, ei kuitenkaan koske henkilöä, joka joltakin kuluvaa
metsästysvuotta edeltäneeltä viideltä metsästysvuodelta on maksanut riistanhoitomaksun, eikä
sellaista Suomen kansalaista, joka saa metsästää Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntaa
koskevien säännösten mukaisesti, eikä sellaista ulkomaalaista, joka kotimaassaan on oikeutettu
metsästämään.

 
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua